Regulamin sklepu internetowego trustnaturalflow.com 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym trustnaturalflow.com (dalej jako: Sklep). Przed rozpoczęciem zakupu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy trustnaturalflow.com prowadzony jest przez Paulina Wajdemajer – Wyrobek z siedzibą : ul. Wał Miedzeszyński 186 K, 04- 967 Warszawa, NIP: 113 203 25 46, REGON: 141954173.
 2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się  przy wykorzystaniu poczty elektronicznej pod adresem shop@trustnaturalflow.com.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Usługodawca – podmiot określony w pkt I ust. 1 powyżej;
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, zawierająca umowę z Usługodawcą, w tym także Konsument.
  Konsument – Użytkownik (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) będący osobą fizyczną dokonujący poprzez Sklep czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem www.trustnaturalflow.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zakupów Produktów oferowanych przez Usługodawcę.
 5. Produkt – towar i usługa oferowana przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.
 6. Produkt na indywidualne zamówienie – towar, który może zostać stworzony na zamówienie według specyfikacji Użytkownika, odpowiadający jego indywidualnym potrzebom.

III. Rodzaje i zakres świadczonych Usług oraz czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy 

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu oraz zawierać z Usługodawcą umowy w zakresie Produktów i Produktów na zamówienie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W zakresie Produktów Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę sprzedaży na odległość – za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje na temat Produktów, w tym ich ceny, są dostępne na odpowiednich podstronach dotyczących poszczególnych Produktów.
 3. W celu zawarcia umowy określonej w ust. 2 powyżej Użytkownik powinien:
  a) wejść na stronę internetową Sklepu,
  b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
  c) dokładnie zapoznać się z ofertą Usługodawcy i informacjami na ich temat znajdującymi się na podstronach dotyczących danych usług,
  d) wybrać Usługę lub Produkt spośród dostępnych w Ofercie na stronie internetowej i dodać je do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” lub skontaktować się z Usługodawcą w celu określenia dalszej drogi współpracy
  e) wypełnić formularz zamówienia, do którego Użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”, w którym należy podać dane osobowe, adres dostawy oraz wybrać sposób płatności.
  f) zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;
  g) kliknąć w przycisk oznaczony słowami “KUPUJĘ I PŁACĘ” lub „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 4. Umowa o której mowa w ust. 2 powyżej zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 5. Po zawarciu umowy zgodnie z ust. 4 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy, niniejszy Regulamin oraz formularz odstąpienia od umowy.
 6. W celu zawarcia umowy o której mowa ust. 3 powyżej (Produkty Indywidualne na zamówienie ), Użytkownik powinien:
  a) wejść na stronę internetową Sklepu,
  b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
  c) odpowiedzieć na wiadomość e-mail od Usługodawcy, zawierającą niniejszy Regulamin i formularz odstąpienia oraz informacje o głównych cechach Produktu na zamówienie, jego cenie i czasie realizacji zamówienia oraz informującą o obowiązku zapłaty za Produkt na zamówienie.
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą udzielenia odpowiedzi na wiadomość od Usługodawcy o której mowa w ust. 7 d powyżej.
 8. Po zawarciu umowy zgodnie z ust. 7 d powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail od Usługodawcy zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy.

IV. Sposoby i terminy zapłaty oraz realizacji zamówienia 

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt lub Usługę w jeden z poniższych sposobów płatności: a) płatność przelewem na konto Usługodawcy nr 10 1240 1095 1111 0010 2558 9741 po wybraniu zamówionego Produktu lub Usługi b) płatność przy użyciu kart kredytowej w systemie VISA jak i Master CARD po wybraniu danego Produktu lub Usługi
  c) płatność za pośrednictwem operatora Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 779 236 98 87, REGON: 301345068.
 2. Zamówienia na Produkty i Usługi są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Zamówienie na Produkty zostanie zrealizowane przez Usługodawcę od 3 do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i zapłaty.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o przystąpieniu do realizacji zamówienia oraz jego zrealizowaniu w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e -mail Użytkownika. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego sposobu wysyłki.

V. Warunki świadczenia usług 

 1. Umowa z Użytkownikiem jest zawierana na czas określony – do momentu zrealizowania zamówienia(świadczenie jednorazowe). Użytkownik powinien się zapoznać z niniejszym Regulaminem przed złożeniem zamówienia.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do powstrzymania się od wszelkich działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Sklepu, a w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 3. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczeń bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, a w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.
 5. Użytkownik powinien przeczytać informacje zawarte na wszywce lub metce umieszczonej na Produkcie lub Produkcie Indywidualnym na zamówienie i jest on zobowiązany do stosowania się do nich.

VI. Odstąpienie od Umowy 

 1. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy obejmującej Produkty bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zamówienia.
 2. By odstąpić od umowy Użytkownik powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Usługodawcę drogą elektroniczną.
 3. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W razie odstąpienia od umowy Użytkownik ponosi koszty zwrotu Produktu.
 5. Użytkownik ma obowiązek zwrócić dany Produkt jeśli odstąpił od Umowy . Zwrot powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy.
 6. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego: 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika mailowo na adres shop@trustnaturalflow.com lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.
 3. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika.
 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi zasami prawa.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Trust, czyli szeroko pojęte zaufanie, zarówno do swojego wewnętrznego głosu, jak i swoich działań oraz przeświadczenia, że tylko działając w zgodzie ze sobą możemy być autentyczni i naturalni.

/ Gotowe projekty i indywidualne zamówienia.

/ Naturalne tkaniny: batik, jedwab, len i aksamit.

Śledź nas
Instagram Facebook

X